سمینار اولتــراسوند سه بعـدی

سمینار اولتــراسوند سه بعـدی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 137

حجم فایل (به کیلوبایت) : 458

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 14500 تومان

خرید و دانلود

سمینار اولتــراسوند سه بعـدی

چكیده

هدف  در تصویر بردارری 3D مشاهدة ساختار آناتومی به صورت واقعی می باشد. كه این امر توسط سیستم های تصویر برداری 2D، نظیر X-ray   ,CT,     MR و . . . امكان پذیر نبوده است. در این سمینار سعی شده است كه این تكنیك كه به طور خاص مربوط به تصاویر اولتراسوند می باشد معرفی گردد. لذا تكنیك های دریافت و اسكن تصاویر و سپس بازسازی تصویر 3D مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس جهت ترغیب به ادامه بحث ها مروری بر كار بردهای وسیع این روش تصویر برداری شده است.

متعاقباً تحقق سیستم اولتراسوند 3D آنژیوگرام 3D و ساخت تصاویر 3D كاروتید شرح داده خواهد شد تا نمونه ای عملی از این سیستم معرفی گردد. سپس در تكمیل بخشهای قبلی روشهایی كه درمقالات جهت بهبود تصاویر اولتراسوند 3D ارائه شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. و در ادامه مشاهدة زمان واقعی1 اولتراسوند 3D توسط كامپیوتر، كه روشی جدید می باشد مورد بحث قرار می گیرد وسپس كاربرد اولتراسوند 3D در پزشكی از راه دور 2 و در نهایت آیندة سیستم اولتراسوند 3D آورده شده اند.

امید است كه این سمینار زمینة تحقیق را برای علاقمندان به روشهای تصویر برداری و بخصوص تصویر برداری 3D فراهم سازد و دیگر دانشجویان را با این سیستم تصویر برداری كه امروزه بسرعت در حال پیشرفت می باشد و به سمت كاربرد روتین در پزشكی هدایت می شود، آشنا نموده باشد.


 مقدمه

        در 100 سال گذشته تصویر برداری X- ray راهی برای مشاهدة بدن انسان بوده است كه توسط آن  سایه ای دو بعدی  از ساختارهای سه بعدی تولید و روی آشكار ساز دو بعدی مثل فیلم ثبت می گردید.در این روش تمام اطلاعات سه بعدی از بین می رفتند.در 70 سال اول كشف X-ray تمام تلاشها بر این بوده است كه تكنیك های تصویر برداری توسعه یابد و اطلاعات سه بعدی درون بدن در تصویر ثبت شده حضور یابد.در 1970 ،CT تولید شد و انقلابی در تشخیص رادیولوژی ایجاد نمود برای اولین بار اطلاعات سه بعدی در تصاویر ثبت شده حاضر گشت،و به صورت سری اسلایدهایی با نقش هایی از بدن(یعنی تصاویر 2-D ) در اختیار پزشكان قرار گرفت.بعلاوه،برای اولین بار در رادیولوژی كامپیوتر در پردازش و نمایش تصویر به صورت متمركز استفاده شد.اطلاعات 3-D كاربردهای زیادی در تشخیص رادیولوژی دارد.

        تاریخچة تصویر برداری اولتراسوند به گذشته برمی گردد.با دنبال كردن كارReid,Wild در دهة 1950 از پیش گامان این رشته هستند كاربرد پزشكی اولتراسوند به آرامی پیشرفت یافت و از سیستم های A-Mode به سیستم هایی تبدیل شد كه تصاویر مقطعی شده read-time را از جریان خون و آناتومی ایجاد می نمود.كیفیت تصاویر اولتراسوند جهت مدیریت بهتر تعداد زیاد بیماری ها و تشخیص بهبود یافت.اگر چه تصویربرداری اولتراسوند  به علت این كه هنوز پتانسیل كامل آن درك نشده است، لطمه دیده است.

        توسعة تصویربرداری اولتراسوند 3-D راهی برای نشان دادن معایب تصویربرداری اولتراسوند مرسوم می باشد.روش هایی در توسعه اولتراسوند 3-D مثل 3-D  B-Mode، داپلر رنگی و سیستم های داپلر توان  حاصل شده است.


1  - Real - time

2  - Telemedicine

فهرست مطالب 

چكیده-.................................................................................................................. 5

مقدمه-................................................................................................................... 6

 

فصل اول معرفی اولتراسوند 3D و محدویت های 2 – D UltraSound.............. 7

فصل دوم- تكنیك های دریافت و اسكن.............................................................. 11

1-2- دریافت دستی .............................................................................................. 12

 

 

2-2- موقعیت یاب آكوستیك................................................................................. 13

3-2- موقعیت یاب بازوی مفصل دار...................................................................... 14

4-2- سنسور میدان مغناطیسی................................................................................. 14

5-2- موقعیت یاب های مكانیكی........................................................................... 15

     1-5-2- اسكن خطی....................................................................................... 17

     2-5-2- اسكنFan.......................................................................................... 18

     3-5-2- اسكن چرخشی.................................................................................. 19

 

فصل سوم- بازسازی تصویر 3-D.......................................................................... 21

1-3- آرایه های دو بعدی....................................................................................... 23

2-3- تكنیك دید برپایة سطح................................................................................. 25

3-3- دید چند صفحه ای ...................................................................................... 26

4-3- تكنیك بر پایة‌حجم....................................................................................... 29

فصل چهارم كاربردهای 3-D  UltraSound ..................................................... 31

 1-4- تصویر برداری عروق................................................................................... 32

 2-4- بافت های نرم.............................................................................................. 39

 3-4- كاردیولوژی................................................................................................. 41

 4-4- ارزیابی حجم ران نوزاد نرمال....................................................................... 42

 5-4- خلاصه ای از مزایای كلینیكی اسكن اولتراسوند3D و 4D ............................ 43

فصل پنجم -  تحقق سیستم اولتراسوند 3D .......................................................... 50

 1-5- آنژیوگرام اولتراسوند 3D از تصاویر نقش شدة جریان رنگی.......................... 51

 2-5- ساخت تصویر اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتید........................................ 58

 3-5- تولید كامپیوتری تصاویر اولتراسوند 3D  از سرخرگ كاروتید ....................... 60

فصل ششم- بهبود تصویر 3-D  UltraSound....................................................... 72

 1-6- پنجرة دی كانوولوشن 3-D.......................................................................... 73

 2-6- دی كانوولوشن در راستای ارتفاع ................................................................. 84

 3-6- آنالیز اعوجاج هندسی و واریانس آماری در  طول،سطح و حجم تصویر اولتراسوند

  اسكن شده خطی 3-D.......................................................................................... 100

فصل هفتم - مشاهده realtime داده اولتراسونیك 3D   توسط یك pc استاندارد ............... 102

فصل هشتم معرفی  سیستم MUSTPAC در پزشكی از راه دور 3-D  UltraSound .......... 115

فصل نهم- آینده 3-D UltraSound....................................................................................................... 129

نتیجه گیری .................................................................................................................................................. 131

فهرست مراجع ............................................................................................................................................. 135